Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Yin2" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

白银区bai2 yin2 qu1 Baiyin district of Baiyin city 白銀市白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu
罗伯特・路易斯・斯蒂文森luo2 bo2 te4 lu4 yi4 si1 si1 di4 wen2 sen1 Robert Louis Stevenson (novelist), author of Treasure Island 金銀島金银岛[Jin1 yin2 Dao3]
西夏区xi1 xia4 qu1 Xixia district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
贺兰县he4 lan2 xian4 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
靖远县jing4 yuan3 xian4 Jingyuan county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
罗伯特・路易・斯斯蒂文森 luo2 bo2 te4 lu4 yi4 si1 si1 di4 wen2 sen1 Robert Louis Stevenson (), romantic novelist, author of Treasure Island 金銀島金银岛[jin1 yin2 dao3

Found 27 Results.

«1 2 3  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.