Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Yin2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

白银区bai2 yin2 qu1 Baiyin district of Baiyin city 白銀市白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu
罗伯特・路易斯・斯蒂文森luo2 bo2 te4 lu4 yi4 si1 si1 di4 wen2 sen1 Robert Louis Stevenson (novelist), author of Treasure Island 金銀島金银岛[Jin1 yin2 Dao3]
西夏区xi1 xia4 qu1 Xixia district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
贺兰县he4 lan2 xian4 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
靖远县jing4 yuan3 xian4 Jingyuan county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
罗伯特・路易・斯斯蒂文森 luo2 bo2 te4 lu4 yi4 si1 si1 di4 wen2 sen1 Robert Louis Stevenson (), romantic novelist, author of Treasure Island 金銀島金银岛[jin1 yin2 dao3

Found 32 Results.

«1 2 3  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.