Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

呼吸道综合症 hu1 xi1 dao4 zong1 he2 zheng1 respiratory sickness
布匿战争bu4 ni4 zhan4 zheng1 Punic Wars
带干蒸dai4 gan1 zheng1 sauna
战争磨难 zhan4 zheng1 mo2 nan2 hardships of war
星际争霸xing1 ji4 zheng1 ba4 Starcraft
普法战争pu3 fa3 zhan4 zheng1 Franco Prussian War
有争议you3 zheng1 yi4 to be disputed
瘾症yin3 zheng1 addiction
蒸饺zheng1 jiao3 steamed dumpling
讼争 song4 zheng1 legal conflict
起征点 qi3 zheng1 dian3 tax-collection point
阿尔茨海默氏症a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 zheng1 a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 zheng4 senile dementia
征调zheng1 diao4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.