Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

五如京兆 wu3 ru2 jing1 zhao4
人如 ren2 ru2
人生如朝 ren2 sheng1 ru2 chao2
人算不如ren2 suan4 bu4 ru2
人算不如天算ren2 suan4 bu4 ru2 tian1 suan4 God's plans supercede our own
从令如流 cong1 ling4 ru2 liu2
从善如登从恶如崩 cong1 shan4 ru2 deng1 cong1 e4 ru2 beng1
令出如山 ling4 chu1 ru2 shan1
似水如鱼 shi4 shui3 ru2 yu2
似漆如胶 shi4 qi1 ru2 jiao1
似醉如痴 shi4 zui4 ru2 chi1
但如 dan4 ru2
但如今 dan4 ru2 jin1 but up to the present
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.