Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

徵候zheng1 hou4
徵聘zheng1 pin4 to recruit
不正当竞争bu4 zheng4 dang1 jing4 zheng1 bu4 zheng4 dang4 jing4 zheng1 unfair competition
争入 zheng1 ru4 to struggle to enter
争夺市场zheng1 duo2 shi4 chang3 to fight for market share
争点zheng1 dian3 contested point
争端解决 zheng1 duan1 jie3 jue2 dispute settlement
伊拉克战争yi1 la1 ke4 zhan4 zheng1 Iraq War
克里木战争ke4 li3 mu4 zhan4 zheng1 the Crimean War
公平竞争gong1 ping2 jing4 zheng1 fair competition
南征北战nan2 zheng1 bei3 zhan4 war on all sides (idiom)
卫国战争 wei4 guo2 zhan4 zheng1 war of national defense
反法西斯战争 fan3 fa3 xi1 si1 zhan4 zheng1 war against Fascism
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.