Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

镁血症mei3 xie3 zheng1 magnesemia
难语症nan2 yu3 zheng1 dyslexia
青尿症qing1 niao4 zheng1 glaucosuria
预汽蒸yu4 qi4 zheng1 presteaming
食土症shi2 tu3 zheng1 geophagy
骨自溶症gu3 zi4 rong2 zheng1 osteolysis
骨质疏松症gu3 zhi4 shu1 song1 zheng1 gu3 zhi4 shu1 song1 zheng4 osteoporosis
高氧血症gao1 yang3 xie3 zheng1 hyperoxemia
高氮尿症gao1 dan4 niao4 zheng1 hyperazoturia
黄肤症huang2 fu1 zheng1 xanthosis
黑汗症hei1 han2 zheng1 melanidrosis
黑血症hei1 xie3 zheng1 melanemia
开徵kai1 zheng1 to start collecting taxes
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.