Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

蒸馏器zheng1 liu2 qi4 alembic
螺菌血症luo2 jun1 xie3 zheng1 spirillemia
血栓症xie3 shuan1 zheng1 xue4 shuan1 zheng4 thrombosis
血毒症xie3 du2 zheng1 toxaemia
血黑质血症xie3 hei1 zhi4 xie3 zheng1 hematinemia
视物显多症shi4 wu4 xian3 duo1 zheng1 polyopia
视物显大症shi4 wu4 xian3 da4 zheng1 macropsia
跛行症bo3 xing2 zheng1 springhalt
跟痛症gen1 tong4 zheng1 calcaneodynia
酚血症fen1 xie3 zheng1 phenolemia
酮症tong2 zheng1 ketosis
醇血症chun2 xie3 zheng1 alcoholemia
重蒸煮zhong4 zheng1 zhu3 recooking
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.