Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

双龙镇shuang1 long2 zhen4 Shuanglong town in Xixia county 西峽縣西峡县[Xi1 xia2 xian4], Nanyang, Henan
抱犊崮bao4 du2 gu4 Mt Baodu in Cangshan county 蒼山縣苍山县[Cang1 shan1 xian4], Linyi 臨沂临沂[Lin2 yi2], south Shandong
摺线zhe2 xian4 dog leg
枋山fang1 shan1 Fangshan township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
樱岛ying1 dao3 Sakurajima island, an active volcano in Kagoshima prefecture 鹿兒島縣鹿儿岛县[Lu4 er2 dao3 xian4], Japan
露馅儿lou4 xian4 rto give away
甲仙jia3 xian1 Jiaxian or Chiahsien township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
七美乡qi1 mei3 xiang1 (N) Chimei (village in Taiwan)
七股乡qi1 gu3 xiang1 Chiku township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
万丹乡wan4 dan1 xiang1 Wantan township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
万峦乡wan4 luan2 xiang1 Wanluan township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
万荣乡wan4 rong2 xiang1 (N) Wanjung (village in Taiwan)
三义乡san1 yi4 xiang1 (N) Sani (village in Taiwan)

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.