Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

稀血症xi1 xie3 zheng1 hydraemia
窥淫狂症kui1 yin2 kuang2 zheng1 voyeurism
筋凝症jin1 ning2 zheng1 tenosynovitis
糖涎症tang2 xian2 zheng1 glycosialia
紧张症jin3 zhang1 zheng1 catatonia
红视症hong2 shi4 zheng1 erythropia
结毛症jie2 mao2 zheng1 trichonodosis
续连症xu4 lian2 zheng1 aclasis
绿视症lu4 shi4 zheng1 chloropsia
缩瞳症su4 tong2 zheng1 miosis
缺氧血症que1 yang3 xie3 zheng1 anoxemia
美视症mei3 shi4 zheng1 kalopsia
肺尘症fei4 chen2 zheng1 pneumoconiosis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.