Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

汽蒸机qi4 zheng1 ji1 decatizer
海豹肢症hai3 bao4 zhi1 zheng1 phocomelia
牛心症niu2 xin1 zheng1 bucardia
疑病症yi2 bing4 zheng1 yi2 bing4 zheng4 also written 疑病[yi2 bing4]
疲劳症pi2 lao2 zheng4 pi2 lao2 zheng1 fatigue
症变zheng1 bian4 metabasis
癌血症ai2 xie3 zheng1 carcinemia
白细胞增多症bai2 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng1 leukocytosis
皮臭症pi2 chou4 zheng1 ozochrotia
硫血症liu2 xie3 zheng1 thiemia
碳酸血症tan4 suan1 xie3 zheng1 carbohemia
磷血症lin2 xie3 zheng1 phosphoremia
积脓症ji1 nong2 zheng1 empyema
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.