Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

对症疗法dui4 zheng1 liao2 fa3 allopathy
巨唇症ju4 chun2 zheng1 macrocheilia
巨舌症ju4 she2 zheng1 macroglossia
广场恐怖症guang3 chang3 kong3 bu4 zheng4 guang3 chang3 kong3 bu4 zheng1 agoraphobia
异处生毛症yi4 chu3 sheng1 mao2 zheng1 trichosis
异语症yi4 yu3 zheng1 heterolalia
征友zheng1 you3 to search for friendship
征求意见zheng1 qiu2 yi4 jian4 to seek input
微石症wei1 shi2 zheng1 microlithiasis
恐俄症kong3 e2 zheng1 russophobia
恐德症kong3 de2 zheng1 Germanophobia
恐电症kong3 dian4 zheng1 electrophobia
恐男症kong3 nan2 zheng1 androphobia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.