Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

号令如山hao4 ling4 ru2 shan1 strict discipline
君子之交淡如水jun1 zi3 zhi1 jiao1 dan4 ru2 shui3 a gentleman's friendship, insipid as water (idiom, from Zhuangzi 莊子庄子[Zhuang1 zi3])
和好如初he2 hao3 ru2 chu1 to bury the hatchet
唯如此 wei2 ru2 ci3 it is only in this manner
嗜酒如命shi4 jiu3 ru2 ming4 fond of the bottle
坚如磐石jian1 ru2 pan2 shi2 absolutely secure
大日如来da4 ri4 ru2 lai2 Vairocana, Buddha of supreme enlightenment
大智如愚da4 zhi4 ru2 yu2 the wise may appear stupid (idiom)
大雨如注da4 yu3 ru2 zhu4 pouring with rain
如兽的 ru2 shou4 de5 beastly
如堕烟雾ru2 duo4 yan1 wu4 as if degenerating into smoke (idiom)
如果不出现非常情况 ru2 guo3 bu4 chu1 xian4 fei1 chang2 qing2 kuang4 unless exceptional circumstances arise
如果最新这波势头继续下去 ru2 guo3 zui4 xin1 zhe4 bo1 shi4 tou2 ji4 xu4 xia4 qu4 if the latest trends continue
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.