Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Yu4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

曲麻莱qu1 ma1 lai2 qu3 ma2 lai2 (N) Qumalai (place in Qinghai)
治多zhi4 duo1 (N) Zhiduo (place in Qinghai)
称多chen4 duo1 cheng1 duo1 (N) Chenduo (place in Qinghai)
陆川liu4 chuan1 lu4 chuan1 Luchuan county in Yulin 玉林[Yu4 lin2], Guangxi
华宁hua2 ning2 Huaning county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan
容县rong2 xian4 Rong county in Yulin 玉林[Yu4 lin2], Guangxi
红塔hong2 ta3 Hongta district of Yuxi city 玉溪市[Yu4 xi1 shi4], Yunnan
驾御jia4 yu4 to steer
yu4 to drive
南盟nan2 meng2 Southern Alliance
xun1 see 獯鬻[Xun1 yu4]
工体gong1 ti1 gong1 ti3 abbr. for 北京工人體育場北京工人体育场[Bei3 jing1 Gong1 ren2 Ti3 yu4 chang3], Workers Stadium
峨山彝族自治县e2 shan1 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4 Eshan Yizu autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1 , Yunnan

Found 73 Results.

«1 2 3 4 5 6 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.