Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

运用自如yun4 yong4 zi4 ru2 to use freely
一如所料yi1 ru2 suo3 liao4 as expected
一日不如一日yi1 ri4 bu4 ru2 yi1 ri4 worsening by the day
一见如故yi1 jian4 ru2 gu4 familiarity at first sight
事实如此shi4 shi2 ru2 ci3 it's just like this
事已如此shi4 yi3 ru2 ci3 things are already in this state
亲如手足qin1 ru2 shou3 zu2 deep friendship
人生如朝露ren2 sheng1 ru2 zhao1 lu4 human life as the morning dew (idiom)
人生如梦ren2 sheng1 ru2 meng4 life is but a dream (idiom)
依然如故yi1 ran2 ru2 gu4 absolutely no improvement
保您万事如意 bao3 nin2 wan4 shi4 ru2 yi4 wishing you everything that is desired
健步如飞jian4 bu4 ru2 fei1 running as fast as flying
危如朝露wei1 ru2 zhao1 lu4 precarious as the morning dew (idiom)
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.