Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

争战zheng1 zhan4 fight
市场竞争shi4 chang3 jing4 zheng1 market competition
征得zheng1 de2 to be given
征敛zheng1 lian3 to extort taxes
维生素缺乏症wei2 sheng1 su4 que1 fa2 zheng1 vitamin deficiency
蒸鱼zheng1 yu2 bouillabaisse
鹬蚌相争yu4 bang4 xiang1 zheng1 fig. neighbors who can't agree lose out to a third party
不渴症bu4 ke3 zheng1 adipsia
不饱症bu4 bao3 zheng1 acoria
乳血症ru3 xie3 zheng1 galactaemia
争斗者zheng1 dou3 zhe3 combatant
争权zheng1 quan2
五联症wu3 lian2 zheng1 pentalogy
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.