Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

西征xi1 zheng1 punitive expedition to the west
越南战争yue4 nan2 zhan4 zheng1 Vietnam war
镰状细胞血症lian2 zhuang4 xi4 bao1 xie3 zheng1 lian2 zhuang4 xi4 bao1 xue4 zheng4 sickle cell anemia
孤独症gu1 du2 zheng1 gu1 du2 zheng4 autism
蒸发皿zheng1 fa1 min3
反恐战争fan3 kong3 zhan4 zheng1 war against terror
徵集zheng1 ji2 to recruit
战争与和平zhan4 zheng1 yu3 he2 ping2 War and Peace by Tolstoy 托爾斯泰托尔斯泰
狭心症xia2 xin1 zheng1 stenocardia
竞争的 jing4 zheng1 de5 competitory
竞争能力jing4 zheng1 neng2 li4 competitiveness
综合徵 zong1 he2 zheng1 a syndrome
万里长征wan4 li3 chang2 zheng1 10,000 mile Great Wall
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.