Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

稳如wen3 ru2
一贫如洗yi1 pin2 ru2 xi3 penniless
了如liao3 ru2
伸缩自如shen1 suo1 zi4 ru2
使生如夏花之绚烂 shi3 sheng1 ru2 xia4 hua1 zhi1 xuan4 lan4 let life be like summer flowers
即如ji2 ru2 such as
嗜辣如命 shi4 la4 ru2 ming4 to love spicy food like one's life
大如州 da4 ru2 zhou1 Daru-zhou
如日中天 ru2 ri4 zhong1 tian1 like the sun at midday
如潮 ru2 chao2
如狼似虎ru2 lang2 si4 hu3 ruthless
如见ru2 jian4
如金似玉ru2 jin1 si4 yu4 lovely
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.