Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

新屋乡xin1 wu1 xiang1 (N) Hsinwu (village in Taiwan)
泽当ze2 dang1 (N) Zedang (place in Tibet)
芎林qiong1 lin2 Qionglin or Chiunglin township in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
长滨chang2 bin1 Changbin or Changpin township in Taitung county 臺東縣台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
丰滨feng1 bin1 Fengbin or Fengpin township in Hualien county 花蓮縣花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
佳冬jia1 dong1 Chiatung township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
埔盐bu4 yan2 Puyan township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
埤头pi2 tou2 Pitou township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
芳苑fang1 yuan4 Fangyuan township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
里港li3 gang3 Likang township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
太麻里tai4 ma2 li3 Taimali township in Taitung county 臺東縣台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
尖石jian1 shi2 Jianshi or Chienshih township in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
望安wang4 an1 Wangan township in Penghu county 澎湖縣澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.