Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

蒙古症meng1 gu3 zheng1 Mongolism
酸血症suan1 xie3 zheng1 acidaemia
争利zheng1 li4 struggle for profit
发怔fa1 zheng1 baffled
毒症 du2 zheng1
争得zheng1 de2 to strive to get sth
小儿麻痹症xiao3 er2 ma1 bi4 zheng1 xiao3 er2 ma2 bi4 zheng4 poliomyelitis
zheng1 excel
日俄战争ri4 e2 zhan4 zheng1 Russo-Japanese war
竞争优势jing4 zheng1 you1 shi4 competitive advantage
古筝gu3 zheng1 zither or guzheng
征订zheng1 ding4 to solicit subscriptions
徵兵zheng1 bing1 recruitment
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.