Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

到如今的dao4 ru2 jin1 into today's
如下几方面 ru2 xia4 ji3 fang1 mian4 in the following several aspects
如下的ru2 xia4 the following
如今的ru2 jin1 current
如何与你的狗一起冥想 ru2 he2 yu3 ni3 de5 gou3 yi1 qi3 ming2 xiang3 How to Meditate with your Dog
如愿以偿地ru2 yuan4 yi3 chang2 di4 to ones wish
如玩具反斗城ru2 wan2 ju4 fan3 dou3 cheng2 Toys R Us
如雨后春笋般地出现ru2 yu3 hou4 chun1 sun3 ban1 di5 chu1 xian4 to appear like plants after a heavy rain
宝胜如来 bao3 sheng4 ru2 lai2 Tathagata
并不尽如bing4 bu4 jin3 ru2 really not to be anything like
情重如山qing2 zhong4 ru2 shan1 feeling as heavy as a mountain
未能如愿 wei4 neng2 ru2 yuan4 not to happen as wished
正因如此zheng4 yin1 ru2 ci3 the reasons are as follows
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.