Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

达比拉da2 bi3 la1
连枝比翼 lian2 zhi1 bi3 yi4
连比特lian2 bi3 te4
连类比物 lian2 lei4 bi3 wu4
逾放比yu2 fang4 bi3
银元比喻yin2 yuan2 bi3 yu4
银元的比喻yin2 yuan2 de bi3 yu4
锡比亚号xi1 bi3 ya4 hao4
阿尔比派a1 er3 bi3 pai4
阿比丁 a1 bi3 ding1
雅比人ya3 bi3 ren2
雅比尼ya3 bi3 ni2
雅比斯ya3 bi3 si1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.