Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比里亚bi3 li3 ya4
比里亚人bi3 li3 ya4 ren2
比革瓦伊bi3 ge2 wa3 yi1
水比群山还高shui3 bi3 qun2 shan1 hai2 gao1
汉穆拉比han4 mu4 la1 bi3
沉默有时比高呼更有效chen2 mo4 you3 shi2 bi3 gao1 hu1 geng4 you3 xiao4
沙比太sha1 bi3 tai4
玛比人ma3 bi3 ren2
甘比亚共 gan1 bi3 ya4 gong4
相比较 xiang1 bi3 jiao4
硕大无比shuo4 ta4 wu2 bi3
示利比雅shi4 li4 bi3 ya3
竞走比赛jing4 zou3 bi3 sai4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.