Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

非争不可fei1 zheng1 bu4 ke3
面折廷争 mian4 zhe2 ting2 zheng1
风行云蒸 feng1 xing2 yun2 zheng1
风靡云蒸 feng1 mi3 yun2 zheng1
高山症 gao1 shan1 zheng1
鸡鹜争食 ji1 wu4 zheng1 shi2
鸡鹜相争 ji1 wu4 xiang1 zheng1
鹬蚌相争渔人获利 yu4 bang4 xiang1 zheng1 yu2 ren2 huo4 li4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.