Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

蒸馏物 zheng1 liu2 wu4
虐待症 nve4 dai4 zheng1
血友症 xie3 you3 zheng1
象征派 xiang4 zheng1 pai4
象征物xiang4 zheng1 wu4
象征自己献身给耶和华xiang4 zheng1 zi4 ji3 xian4 shen1 gei3 ye1 he2 hua2
适应症 kuo4 ying1 zheng1
逐利争名 zhu2 li4 zheng1 ming2
遗尿症 yi2 ni4 zheng1
酒食征逐 jiu3 shi2 zheng1 zhu2
采取行动就魔鬼所提出的争论摊牌cai3 qu3 xing2 dong4 jiu4 mo2 gui3 suo3 ti2 chu1 de zheng1 lun4 tan1 pai2
长征军 chang2 zheng1 jun1
门户之争 men2 hu4 zhi1 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.