Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

肥大症 fei2 da4 zheng1
肿大症 zhong3 da4 zheng1
cheng2 zheng1
自卫战争 zi4 wei4 zhan4 zheng1
至高统治权的争议zhi4 gao1 tong3 zhi4 quan2 de zheng1 yi4
色盲症 se4 mang2 zheng1
芬兰战争 fen1 lan2 zhan4 zheng1
苦争恶战 ku3 zheng1 e4 zhan4
苦怔恶战 ku3 zheng1 e4 zhan4
英勇斗争 ying1 yong3 dou3 zheng1
蒸便当 zheng1 bian4 dang1
蒸发性 zheng1 fa1 xing4
蒸发掉zheng1 fa1 diao4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.