Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

巴比伦地ba1 bi3 lun2 di4
巴比伦王ba1 bi3 lun2 wang2
巴比合金ba1 bi3 he2 ji2
巴萨拉比市ba1 sa4 la1 bi3 shi4
布莱比bu4 lai2 bi3
年终评比 nian2 zhong1 ping2 bi3
底比尔di3 bi3 er3
德比尔斯de2 bi3 er3 si1
戈比塔斯ge1 bi3 ta3 si1
成正比cheng2 zheng4 bi3
成比例 cheng2 bi3 li4
戴比尔斯dai4 bi3 er3 si1
戴比尔斯联合矿业公司dai4 bi3 er3 si1 lian2 he2 kuang4 ye4 gong1 si1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.