Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

征召令 zheng1 zhao4 ling4
征召员 zheng1 zhao4 yuan2
征管改革zheng1 guan3 gai3 ge2
征询长老zheng1 xun2 zhang3 lao3
征购粮 zheng1 gou4 liang2
征集活动 zheng1 ji2 huo2 dong4
徵信录zheng1 xin4 lu4
徵兵法zheng1 bing1 fa3
徵兵站zheng1 bing1 zhan4
徵友栏zheng1 you3 lan2
徵收额zheng1 shou1 e2
徵文启事zheng1 wen2 qi3 shi4
徵税额zheng1 shui4 e2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.