Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不成正比bu4 cheng2 zheng4 bi3
与我们同在的比与他们同在的还多yu3 wo3 men tong2 zai4 de bi3 yu3 ta1 men tong2 zai4 de hai2 duo1
业馀比赛ye4 yu2 bi4 sai4
两个巴比伦liang3 ge ba1 bi3 lun2
中比关系 zhong1 bi3 guan1 ji4
举世无比 ju3 shi4 wu2 bi3
举世莫比 ju3 shi4 mo4 bi3
亚伦比ya4 lun2 bi3
亚多尼比色ya4 duo1 ni2 bi3 se4
亚比亚撒ya4 bi3 ya4 sa1
亚比兰ya4 bi3 lan2
亚比利ya4 bi3 li4
亚比勒ya4 bi3 le4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.