Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

远亲不如近邻yuan3 qin1 bu4 ru2 jin4 lin2 distant relatives are not as good as close neighbors
伸缩自如地shen1 su4 zi4 ru2 di5 elastically
如刺一样痛ru2 ci4 yi1 yang4 tong4 twinge
如前所说ru2 qian2 suo3 shuo1 accordingly
如大钟等发出之声音ru2 da4 zhong1 deng3 fa1 chu1 zhi1 sheng1 yin1 bong
如封建地ru2 feng1 jian4 di5 feudally
如意地ru2 yi4 di5 flexibly
如扇形地ru2 shan1 xing2 di5 fanwise
如果定义了ru2 guo3 ding4 yi4 liao3 ifdef
如果未定义ru2 guo3 wei4 ding4 yi4 ifndef
如水液体ru2 shui3 ye4 ti1 serosity
如火地ru2 huo3 di5 fierily
如节日地ru2 jie2 ri4 di5 festally
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.