Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

流动比率 liu2 dong4 bi3 lv4
甘比亚共和国gan1 bi3 ya3 gong4 he2 guo2
精明的 (比较级) jing1 ming2 de5 bi3 jiao4 ji2 cageier
精神略不正常的(比较级) jing1 shen2 lve4 bu4 zheng4 chang2 de5 bi3 jiao4 ji2 battier
膝部向外弯曲的(比较级) xi1 bu4 xiang4 wai4 wan1 qu1 de5 bi3 jiao4 ji2 bandier
讲得比...多 jiang3 de2 bi3 duo1 outtalk
走得比..快 zou3 de2 bi3 kuai4 outwalk
非比寻常fei1 bi3 xun2 chang2
一山还比一山高 yi1 shan1 huan2 bi3 yi1 shan1 gao1
一年比一年 yi1 nian2 bi3 yi1 nian2
一般比 yi1 ban1 bi3
上场比赛 shang4 chang3 bi3 sai4
下场比赛 xia4 chang3 bi3 sai4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.