Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

吃醋争风 chi1 cu4 zheng1 feng1
呆呆挣挣 dai1 dai1 zheng1 zheng1
唇舌之争 chun2 she2 zhi1 zheng1
嗜眠症 shi4 mian2 zheng1
因小事而剧烈争论yin1 xiao3 shi4 er2 ju4 lie4 zheng1 lun4
国内革命战争 guo2 nei4 ge2 ming4 zhan4 zheng1
图雷特氏综合征tu2 lei2 te4 shi4 zong1 he2 zheng1
地下斗争 di5 xia4 dou3 zheng1
坚决斗争jian1 jue2 dou4 zheng1
多蒸气 duo1 zheng1 qi4
失声症 shi1 sheng1 zheng1
奋起抗争 fen4 qi3 kang4 zheng1
好争吵 hao3 zheng1 chao3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.