Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比...前进更快 bi3 qian2 jin4 geng1 kuai4 outmarch
比...更向逆风航行 bi3 geng1 xiang4 ni4 feng1 hang2 xing2 outpoint
比...更有价值 bi3 geng1 you3 jia4 zhi2 outvalue
比...更聪明 bi3 geng1 cong1 ming2 outsmart
比...更高级 bi3 geng1 gao1 ji2 outclass
比...长久 bi3 chang2 jiu3 outlast
比..坐得久 bi3 zuo4 de2 jiu3 outsit
比..持久 bi3 chi2 jiu3 outstay
比..更久留 bi3 geng1 jiu3 liu2 outstay
比不过bi3 bu2 guo4
比哈尔的[人 bi3 ha1 er3 de5 ren2 bihari
比比看bi3 bi3 kan4
比高下 bi3 gao1 xia4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.