Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不自然的 (比较级) bu4 zi4 ran2 de5 bi3 jiao4 ji2 campier
伊比利半岛yi1 bi3 li4 ban4 dao3
停留得比..久 ting2 liu2 de2 bi3 jiu3 outsit
卖得比...多 mai4 de2 bi3 duo1 outsell
吃得比...多 chi1 de2 bi3 duo1 outeat
和...相比 he2 xiang1 bi3 visavis
壁报比赛bi4 bao4 bi3 sai4
好比是hao3 bi3 shi4
小心的 (比较级) xiao3 xin1 de5 bi3 jiao4 ji2 cannier
巴比妥[镇静剂] ba1 bi3 tuo3 zhen4 jing4 ji4 barbital
平静的时候 (比较级) ping2 jing4 de5 shi2 hou4 bi3 jiao4 ji2 calmer
拔河比赛ba2 he2 bi3 sai4
比...先死 bi3 xian1 si3 predecease
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.