Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

辉煌的(比较级) hui1 huang2 de5 bi3 jiao4 ji2 brighter
香的(比较级) xiang1 de5 bi3 jiao4 ji2 balmier
骨瘦如柴的(比较级) gu3 shou4 ru2 chai2 de5 bi3 jiao4 ji2 bonier
黑色(比较级) hei1 se4 bi3 jiao4 ji2 blacker
朗读比赛lang3 du2 bi3 sai4
比照办理bi3 zhao4 ban4 li3
比赛规则 bi3 sai4 gui1 ze2
比过去bi3 guo4 qu4
担任比赛实况转播或说明的广播员 dan1 ren4 bi3 sai4 shi2 kuang4 zhuan3 bo1 huo4 shuo1 ming2 de5 guang3 bo1 yuansportscaster
比来比去bi3 lai2 bi3 qu4
说法兰德斯语的比利时人 shuo1 fa3 lan2 de2 si1 yu3 de5 bi3 li4 shi2 ren2 Fleming
[比对方] 瞪眼得更凶 bi3 dui4 fang1 deng4 yan3 de2 geng1 xiong1 outstare
[比赛] 最后直线赛程 bi3 sai4 zui4 hou4 zhi2 xian4 sai4 cheng2 homestretch
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.