Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

争先恐後 zheng1 xian1 kong3 hou4
争光荣zheng1 guang1 rong2
争利益zheng1 li4 yi4
争功劳zheng1 gong1 lao2
争功诿过zheng1 gong1 wei3 guo4
争取和平 zheng1 qu3 he2 ping2
争口气zheng1 kou3 qi4
争名于朝争利于市 zheng1 ming2 yu2 chao2 zheng1 li4 yu2 shi4
争名利zheng1 ming2 li4
争名竞利 zheng1 ming2 jing4 li4
争名逐利 zheng1 ming2 zhu2 li4
争吵不休 zheng1 chao3 bu4 xiu1
争强斗胜 zheng1 qiang2 dou3 sheng4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.