Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

珀西・比希・雪莱po4 xi1 bi3 xi1 xue3 lai2 Percy Bysshe Shelley (1792-1822), English Romantic poet
科比・布莱恩特ke1 bi3 bu4 lai2 en1 te4 Kobe Bryant (1978-), Los Angeles Lakers NBA star
贾斯汀・比伯jia3 si1 ting1 bi3 ba4 Justin Bieber (1994-), Canadian singer
马丘比丘ma3 qiu1 bi3 qiu1 Machu Picchu
一片(比较级) yi1 pian4 bi3 jiao4 ji2 broader
不可解的(比较级) bu4 ke3 jie3 de5 bi3 jiao4 ji2 arcaner
不听人言的(比较级) bu4 ting1 ren2 yan2 de5 bi3 jiao4 ji2 balkier
仅有的(比较级) jin3 you3 de5 bi3 jiao4 ji2 barer
令人沮丧的(比较级) ling4 ren2 ju3 sang1 de5 bi3 jiao4 ji2 bleaker
刚硬的(比较级) gang1 ying4 de5 bi3 jiao4 ji2 bristlier
剧烈地(比较级) ju4 lie4 di5 bi3 jiao4 ji2 bitterer
小晶亮如珠的(比较级) xiao3 jing1 liang4 ru2 zhu1 de5 bi3 jiao4 ji2 beadier
愚痴的(比较级) yu2 chi1 de5 bi3 jiao4 ji2 barmier
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.