Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

南北战争时同情南方的北方人 nan2 bei3 zhan4 zheng1 shi2 tong2 qing2 nan2 fang1 de5 bei3 fang1 ren2 copperhead
可以自由发表意见的争论 ke3 yi3 zi4 you2 fa1 biao3 yi4 jian4 de5 zheng1 lun2 free-for-all
独立战争时立即应召的民兵 du2 li4 zhan4 zheng1 shi2 li4 ji2 ying1 zhao4 de5 min2 bing1 minuteman
癌症病患 ai2 zheng1 bing4 huan4
睁开眼睛zheng1 kai1 yan3 ji3
(使)蒸发 shi3 zheng1 fa1 vaporize
[国际法] 非常征用权 guo2 ji4 fa3 fei1 chang2 zheng1 yong4 quan2 angary
[男子的] 淫乱症 nan2 zi3 de5 yin2 luan4 zheng1 satyriasis
[马的] 跛行症 ma3 de5 bo3 xing2 zheng1 stringhalt
与...争辩 yu3 zheng1 bian4 hassle
为国争光 wei2 guo2 zheng1 guang1
争取时间zheng1 qu3 shi2 ji2
争霸赛zheng1 ba4 sai4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.