Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比喻的复合辞 bi3 yu4 de5 fu4 he2 ci2 kenning
比赛用的小艇 bi3 sai4 yong4 de5 xiao3 ting3 sculler
比较体格学的 bi3 jiao4 ti1 ge2 xue2 de5 somatological
比较便宜的 bi3 jiao4 bian4 yi2 de5 cheaper
比音速稍慢的 bi3 yin1 su4 shao1 man4 de5 subsonic
没有人比得上的 mei2 you3 ren2 bi3 de2 shang4 de5 uneaqualed
测定比重的 ce4 ding4 bi3 zhong4 de5 hydrometric
特拉斯比会的修道士 te4 la1 si1 bi3 hui4 de5 xiu1 dao4 shi4 Trappist
等比容的 deng3 bi3 rong2 de5 isosteric
类比的 lei4 bi3 de5 analogic
莎士比亚的 sha1 shi4 bi3 ya4 de5 shakesperian
衣索比亚的公主 yi1 suo3 bi3 ya4 de5 gong1 zhu3 Andromeda
超比例的 chao1 bi3 li4 de5 superproportional
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.