Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

成比例的 cheng2 bi3 li4 de5 proportionate
按照小比例画制的 an4 zhao4 xiao3 bi3 li4 hua4 zhi4 de5 small-scale
放逐到巴比伦后的 fang4 zhu2 dao4 ba1 bi3 lun2 hou4 de5 postexilic
无与伦比的 wu2 yu3 lun2 bi3 de5 anequaled
无可比拟的 wu2 ke3 bi3 ni3 de5 unexampled
无法相比的东西 wu2 fa3 xiang1 bi3 de5 dong1 xi1 disparate
比丈夫身分低微的妻子 bi3 zhang4 fu1 shen1 fen1 di1 wei1 de5 qi1 zi3 left-hand wife
比上不足/比下有余 bi3 shang4 bu4 zu2 bi3 xia4 you3 yu2 can pass muster
比上不足比下有馀 bi3 shang4 bu4 zu2 bi3 xia4 you3 yu2 can pass muster
比例的 bi3 li4 de5 ratable
比利时人的 bi3 li4 shi2 ren2 de5 belgia
比利时的货币单位 bi3 li4 shi2 de5 huo4 bi4 dan1 wei4 belga
比喻性的 bi3 yu4 xing4 de5 metaphorical
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.