Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

十万卢比 shi2 wan4 lu2 bi3 lac
哥伦比亚的 ge1 lun2 bi3 ya4 de5 Colombian
圣经中的比喻之解释 sheng4 jing1 zhong1 de5 bi3 yu4 zhi1 jie3 shi4 tropology
埃塞俄比亚人民民主共和国 ai1 sai4 e2 bi3 ya4 ren2 min2 min2 zhu3 gong4 he2 guo2 People's Democratic Republic of Ethiopia
埃塞俄比亚的 ai1 sai4 e2 bi3 ya4 de5 Ethiopic
大利比里亚人民社会主义民众国 da4 li4 bi3 li3 ya4 ren2 min2 she4 hui4 zhu3 yi4 min2 zhong4 guo2 Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriy
大力无比的女人 da4 li4 wu2 bi3 de5 nv3 ren2 Titaness
大比目鱼的肉片 da4 bi3 mu4 yu2 de5 rou4 pian4 flitch
字或比喻的误用 zi4 huo4 bi3 yu4 de5 wu4 yong4 catachresis
安排比赛的人 an1 pai2 bi3 sai4 de5 ren2 matchmaker
密西西比河的 mi4 xi1 xi1 bi3 he2 de5 Mississippian
巴比伦的 ba1 bi3 lun2 de5 Babylonian
带著希望去旅行,比到达终点更美好 dai4 zhu4 xi1 wang4 qu4 lv3 xing2 bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng1 mei3 hao3 It is better to travel hopefully than to arrive.
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.