Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

嗜赌如命 shi4 du3 ru2 ming4 to be desparately addicted to gambling
如蚁附膻ru2 yi3 fu4 shan1 the crowd runs after trash
家贫如洗jia1 pin2 ru2 xi3 destitute
履险如夷lv3 xian3 ru2 yi2 to keep a cool head in a crisis
往事如风wang3 shi4 ru2 feng1 gone beyond recall
日月如梭ri4 yue4 ru2 suo1 How time flies
烂醉如泥lan4 zui4 ru2 ni2 completely drunk
甘之如饴gan1 zhi1 ru2 yi2 a glutton for punishment
生如夏花 sheng1 ru2 xia4 hua1 life like summer flowers
蔺相如lin4 xiang1 ru2 Ling Xiangru (dates unknown, 3rd century BC), famous statesman of Zhao 趙國赵国
视如土芥shi4 ru2 tu3 jie4 to regard as useless
讳莫如深hui4 mo4 ru2 shen1 closely guard a secret
身轻如燕shen1 qing1 ru2 yan4 as lithe as a swallow (of athlete or beautiful girl)
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.