Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不能比较的 bu4 neng2 bi3 jiao4 de5 incomparable
不配比较的 bu4 pei4 bi3 jiao4 de5 incommensurable
与....相比 yu3 xiang1 bi3 compared with
中世纪的骑马比枪场 zhong1 shi4 ji4 de5 qi2 ma3 bi3 qiang1 chang3 tiltyard
举世无比的人 ju3 shi4 wu2 bi3 de5 ren2 worldbeater
伊比利亚的 yi1 bi3 li4 ya4 de5 Iberian
优良无比的 you1 liang2 wu2 bi3 de5 unparalleled
充满希望的跋涉比到达目的地更能给 chong1 man3 xi1 wang4 de5 ba2 she4 bi3 dao4 da2 mu4 de5 di5 geng1 neng2 gei3 rIt is better to travel hopefully than to arrive.
冈比亚的 gang1 bi3 ya4 de5 Gambian
利比亚的 li4 bi3 ya4 de5 Libyan
力大无比的 li4 da4 wu2 bi3 de5 herculean
加勒比族的 jia1 le4 bi3 zu2 de5 Caribbean
努比亚人的 nu3 bi3 ya4 ren2 de5 Nubian
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.