Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

象征的使用 xiang4 zheng1 de5 shi3 yong4 symbology
象徵主义者 xiang4 zheng1 zhu3 yi4 zhe3 symbolist
象徵化 xiang4 zheng1 hua4 symbolise
象徵学 xiang4 zheng1 xue2 symbology
象徵性地 xiang4 zheng1 xing4 di5 emblematically
象徵性的支持 xiang4 zheng1 xing4 de5 zhi1 chi2 symbolic support
象徵性雇佣 xiang4 zheng1 xing4 gu4 yong1 tokenism
败血症的 bai4 xie3 zheng1 de5 septicemic
贫血症的 pin2 xie3 zheng1 de5 exsanguine
赫尔勒综合徵 he4 er3 le4 zong1 he2 zheng1 gargoylism
轻度炎症的 qing1 du4 yan2 zheng1 de5 subinflammatory
远征的 yuan3 zheng1 de5 expeditionary
选征合格的士兵 xuan3 zheng1 he2 ge2 de5 shi4 bing1 selectee
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.