Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

蒸发的 zheng1 fa1 de5 vaporific
蒸气状的 zheng1 qi4 zhuang4 de5 vaporish
蒸汽多的 zheng1 qi4 duo1 de5 vapory
蒸汽的 zheng1 qi4 de5 steamy
蒸馏用的 zheng1 liu2 yong4 de5 distillatory
蒸馏的 zheng1 liu2 de5 distilled
蜘蛛样指综合徵 zhi1 zhu1 yang4 zhi1 zong1 he2 zheng1 arachnodactyly
血毒症的 xie3 du2 zheng1 de5 toxemic
被征入伍的 bei4 zheng1 ru4 wu3 de5 conscript
被征召的 bei4 zheng1 zhao4 de5 conscript
被徵召入伍者 bei4 zheng1 zhao4 ru4 wu3 zhe3 draftee
论争的 lun2 zheng1 de5 agonistic
象征主义的 xiang4 zheng1 zhu3 yi4 de5 symbolistic
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.