Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

红细胞增多症样的 hong2 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng1 yang4 de5 erythremoid
结石症的 jie2 shi2 zheng1 de5 calculous
缺氧血症的 que1 yang3 xie3 zheng1 de5 anoxemic
肝脏硬化症的 gan1 zang4 ying4 hua4 zheng1 de5 cirrhotic
肥达氏综合徵 fei2 da2 shi4 zong1 he2 zheng1 icteroanemia
肺粉尘沉著症 fei4 fen3 chen2 chen2 zhu4 zheng1 pneumonokoniosis
脓血症的 nong2 xie3 zheng1 de5 pyemic
花边机综合特徵 hua1 bian1 ji1 zong1 he2 te4 zheng1 insides
蒙古病症的 meng1 gu3 bing4 zheng1 de5 Mongolian
蒙古症的 meng1 gu3 zheng1 de5 Mongoloid
蒸发作用的 zheng1 fa1 zuo4 yong4 de5 evaporating
蒸发性的 zheng1 fa1 xing4 de5 evaporable
蒸发用的 zheng1 fa1 yong4 de5 evaporating
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.