Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

狄格比 di2 ge2 bi3 Digby
玛比ma3 bi3
现实比小说更离奇 xian4 shi2 bi3 xiao3 shuo1 geng1 li2 qi2 truth is stranger than fiction
琐比巴suo3 bi3 ba1
甘比 gan1 bi3
疏割比纳shu1 ge1 bi3 na4
皇家加勒比海游轮公司huang2 jia1 jia1 le4 bi3 hai3 you2 lun2 gong1 si1 Royal Caribbean Cruise Lines
盖茨比gai4 ci2 bi3 Gatsby
相对比较 xiang1 dui4 bi3 jiao4 relatively
相比大人 xiang1 bi3 da4 ren2 in comparison with an adult
相比而言 xiang1 bi3 er2 yan2 to raise a comparison
科比奥 ke1 bi3 ao4 Copiao
笔胜于刀文比武强bi3 sheng4 yu2 dao1 wen2 bi3 wu3 qiang2 the pen is mightier than the sword (idiom)
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.