Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

眼球乾燥症 yan3 qiu2 gan1 zao4 zheng1 xerophthalmia
眼睛圆睁的 yan3 jing1 yuan2 zheng1 de5 saucer-eyed
睁大眼睛的 zheng1 da4 yan3 jing1 de5 popeyed
睁眼的 zheng1 yan3 de5 goggle
睁著眼睛说瞎话 zheng1 zhu4 yan3 jing1 shuo1 xia1 hua4 to look one straight in the eye and talk nonsense
社会徵求意见稿 she4 hui4 zheng1 qiu2 yi4 jian4 gao3 draft for social input
神学上的论争 shen2 xue2 shang4 de5 lun2 zheng1 quodlibet
禁忌徵候 jin1 ji4 zheng1 hou4 contraindication
税徵收 shui4 zheng1 shou1 tax collection
竞争性的 jing4 zheng1 xing4 de5 emulous
竞争的对手 jing4 zheng1 de5 dui4 shou3 corrival
精神分裂症的 jing1 shen2 fen1 lie3 zheng1 de5 schizo
精神神经病症的 jing1 shen2 shen2 jing1 bing4 zheng1 de5 psycho
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.