Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

特徵空间 te4 zheng1 kong1 jian1 eigenspace
特徵频率 te4 zheng1 pin2 lv4 eigenfrequency
用对症疗法的医生 yong4 dui4 zheng1 liao2 fa3 de5 yi1 sheng1 allopath
由三人争取第一名的 you2 san1 ren2 zheng1 qu3 di4 yi1 ming2 de5 three-cornered
男徵发生 nan2 zheng1 fa1 sheng1 masculation
男徵发育 nan2 zheng1 fa1 yu4 masculation
男性征不足的 nan2 xing4 zheng1 bu4 zu2 de5 subvirile
疲于战争的 pi2 yu2 zhan4 zheng1 de5 warworn
病徵学 bing4 zheng1 xue2 pathognomia
病的征候 bing4 de5 zheng1 hou4 diagnostic
症状发生前的 zheng1 zhuang4 fa1 sheng1 qian2 de5 presymptomatic
癌症前期的 ai2 zheng1 qian2 qi1 de5 precancerous
皮肤著色症 pi2 fu1 zhu4 se4 zheng1 chromatopathy
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.