Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

无争论之余地的 wu2 zheng1 lun2 zhi1 yu2 di5 de5 indisputable
无争论余地的 wu2 zheng1 lun2 yu2 di5 de5 incontrovertible
无争论馀地 wu2 zheng1 lun2 yu2 di5 indisputably
无争辩的余地 wu2 zheng1 bian4 de5 yu2 di5 indisputability
无可争辩的 wu2 ke3 zheng1 bian4 de5 unarguable
无徵不信 wu2 zheng1 bu4 xin4 without proof one can't believe it (idiom)
无性特徵 wu2 xing4 te4 zheng1 unsexuality
无特征的 wu2 te4 zheng1 de5 nondescript
无竞争的 wu2 jing4 zheng1 de5 uncontested
最后的争论 zui4 hou4 de5 zheng1 lun2 ultima ratio
有两性特征的 you3 liang3 xing4 te4 zheng1 de5 epicene
未引起争论的 wei4 yin3 qi3 zheng1 lun2 de5 unchallenged
未蒸馏的 wei4 zheng1 liu2 de5 undistilled
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.