Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

徵收报复性关税 zheng1 shou1 bao4 fu4 xing4 guan1 shui4 retaliate
忧郁症的 you1 yu4 zheng1 de5 hypochondriac
患月盲症的马眼 huan4 yue4 mang2 zheng1 de5 ma3 yan3 mooneye
患癌症的 huan4 ai2 zheng1 de5 cancered
患贫血症的 huan4 pin2 xie3 zheng1 de5 anemic
患过敏症的 huan4 guo4 min3 zheng1 de5 allergic
患风湿症的 huan4 feng1 shi1 zheng1 de5 rheumatic
抗干燥症的 kang4 gan1 zao4 zheng1 de5 antixerotic
挣得的 zheng1 de2 de5 earned
捐税徵收官 juan1 shui4 zheng1 shou1 guan1 exactor
搔痒症的 sao1 yang3 zheng1 de5 pruritic
文字的争论 wen2 zi4 de5 zheng1 lun2 wordplay
斗争的舞台 dou3 zheng1 de5 wu3 tai2 battleground
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.